Dynamický nákupní systém: Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů pro jednotlivé organizační součásti zadavatele (Dynamic Purchasing System (DPS) for deliveries of instruments, equipment, tools and materials) 2018 -2024

Informace o dynamickém nákupním systému

fáze dynamického nákupního systému Zaveden
Lze zadávat zakázky v DNS, další dodavatelé mohou podávat žádosti o účast.

Systémové číslo DNS: P18V00000017
DNS v režimu zákona: Ano
Evidenční číslo ve VVZ: Z2018-023523
Datum otevření: 16.07.2018
Datum zavedení: 21.08.2018 16:00
Datum ukončení: 31.12.2024 23:00

Název a popis předmětu

 • Název: Dynamický nákupní systém na dodávky přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů pro jednotlivé organizační součásti zadavatele (Dynamic Purchasing System (DPS) for deliveries of instruments, equipment, tools and materials) 2018 -2024
 • Stručný popis předmětu:
  Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky s přístrojů, zařízení, nářadí a materiálů, podrobně rozdělených do jednotlivých kategorií.
  V kategorii přístrojů a zařízení se jedná o dodávky laboratorních přístrojů a zařízení nutných k provádění výzkumných činností a také spojených s obnovou stávajícího majetku zadavatele.
  V kategorii nástrojů a nářadí se jedná o dodávky určitých prostředků sloužících k určité činnosti či procesu při ručním nebo strojním obrábění opracovávaného předmětu.
  V kategorii materiálů se jedná o dodávky jednotlivých druhů materiálů nutných k provádění jak samotného výzkumného procesu, tak i souvisejících s údržbou a obnovením majetku zadavatele.
  Podrobně bude předmět jednotlivých veřejných zakázek zadávaných v DNS vymezen vždy ve výzvě k podání nabídek ve smyslu § 141 odst. 1 zákona.
  V případě jednotlivých dodávek spojených se sloučením několika kategorií, přiřazení zakázky k určité kategorii bude stanoveno podle těžišť jednotlivých kategorií.
  Zadavatel předpokládá zadávání veřejných zakázek v DNS v předem neurčených nepravidelných intervalech odvislých zejména od provozních potřeb jednotlivých součástí zadavatele.

  ENGLISH:
  The subject of public contracts entered into the DPS will include supplies of instruments, equipment, tools and materials detailed in each category.
  In the category of instruments and equipment it is supply of laboratory instruments and equipment necessary for carrying out research activities and also related to renewal of the existing property of the Contracting Authority.
  In the category of tools it is supply of certain means for a particular activity or process of manual or machine-facilitated processing of a workpiece.
  In the category of materials it is supply of various types of materials necessary to carry out both the research process itself and work related to maintenance and renewal of the Contracting Authority’s property.
  The subject of individual public contracts awarded within the DPS will always be defined in detail in calls for tenders pursuant to Sec. 141 (1) of the Act.
  For individual supplies associated with several categories merged together, a contract shall be assigned to a particular category based on the focus of each category.
  The Contracting Authority entering public contracts into the DPS at irregular intervals depending in particular on operating needs of individual sectors of the Contracting Authority.
  The subject of performance of a public contract shall be specified, according to possibilities of the Contracting Authority, for a specific place of performance (workplace). Under Sec. 100 (1) of the Act, the Contracting Authority reserves the right not to realize the entire expected amount of the performance requested. Such decision of the Contracting Authority does not give right to the supplier to charge any fees, contractual penalties or compensation for damages, unless otherwise specified in the specifications.

Předpokládaná hodnota

 • Předpokládaná hodnota: 80 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
 • IČO: 61389005
 • Poštovní adresa:
  Hlavní 130/Hlavní 130
  25068 Husinec - Řež

Adresa kontaktního místa

Nabídky a žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://ezak.ujf.cas.cz)

through the electronic system of public contracts (E-ZAK): https://ezak.ujf.cas.cz/

Kategorie DNS

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k DNS

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Zakázky v DNS